ارغوان ناب

عاشقانه اي براي همه

هميشه ازخدا نخواه كه همه ي دنيا روبهت بده،

                                       

                                                       ازش بخواه كسي روبهت بده كه تورو به همه ي دنيا نده.

[ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 ] [ 13:48 ] [ زهرا ]

[ ]


ميدوني گاهي اشك ازلبخند باارزشتره؟چون لبخند روبه هركسي ميتونِي بدي،ولي اشك روبراي كسي مي
ريزي كه نميخواي ازدستش بدي.

[ پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ] [ 17:22 ] [ زهرا ]

[ ]


ساعت هندسه معلم گفت: 2خط موازي هيچگاه بهم نمي رسن مگر اينكه شكسته شوند.من از وسط كلاس بلندشدم
وگفتم: من كه به خاطرش شكستم،پس چرا بهش نرسيدم؟معلم خنده تلخي كرد و گفت: شايد اوبه خاطر ديگري شكسته
باشد.

[ پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ] [ 17:18 ] [ زهرا ]

[ ]